Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

AddicereÕppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused

 

Üldsätted

1. Addicere OÜ lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

2. Addicere OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust ja vabahariduslikku täiendkoolitust

3. Täiendkoolituse alusdokument on Addicere OÜ kodulehel avaldatud või tellijaga kirjalikult kokkulepitud õppekava, kus on määratletud õppekava nimetus; õppe eesmärk; õpiväljundid; sihtgrupp; õppekeel; õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; õppe teemad; õppekeskkonna kirjeldus; õppemeetodid; õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid, koolitaja kompetentsust tõendav kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4. Addicere OÜ jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja müügitingimustes muudatusi. Muudatused kajastatakse Addicere OÜ kodulehel.

5. Õppetöö toimub aastaringselt koolituskalendri alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

6. Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.

7. Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes või neid kahte õppimisviisi kombineerides. Individuaal- või kombineeritud õppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

8. Õppetöö toimub Addicere OÜ koolitusruumis aadressil Narva mnt 63 Tallinn, koolituse tellija ruumides või renditud koolitusruumis. Veebipõhine koolitus viiakse läbi konkreetse koolituse jaoks sobival veebiplatvormil.

9. Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel, et on tutvunud Addicere OÜ õppekorralduse alustega.

 

Koolitusele registreerumine ja koolituse eest tasumine

1. Koolitusele tuleb enne selle toimumist registreeruda Addicere OÜ kodulehe kaudu täites koolitusele registreerimise vormi.

2. Registreerumine loetakse lõplikuks pärast õppetasu maksmist Addicere OÜ-le ning sellekohase kinnituse saamist registreerimisvormis esitatud e-posti aadressile.

3. Registreerudes koolitusele Addicere OÜ kodulehe kaudu on võimalik selle eest tasuda koheselt krediitkaardimaksega, veebimakse lingi kaudu või arve alusel.

4. Addicere OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26.

5. Tasuta koolitusele registreerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduse aluste lisana tasuta koolituse tutvustuse juures.

 

Koolitusgrupi komplekteerimine ja koolituse ärajäämine.

1. Koolitusgrupi eeldatav suurus on sätestatud õppekavas, kuid vajadusel on Addicere OÜ-l on õigus koolitusgrupi suurust kohandada lähtudes seejuures koolituse kvaliteedi tagamise põhimõtetest.

2. Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel.

3. Addicere OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellisest muudatusest e-posti või telefoni teel võimalusel 7 päeva enne koolituse väljakuulutatud alguskuupäeva, kuid vähemalt üks päev enne väljakuulutatud alguskuupäeva.

4. Koolituse ärajäämisel makstakse kliendile õppetasu tagasi.

 

Koolituse alustamine, koolitusel osalemine ja lõpetamine

1. Mõistlikul ajal (harilikult 3-10 päeva) enne koolituse algust saavad registreerunud isikud e-posti teel informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud koolituse ajagraafik, toimumiskoha informatsioon (sh parkimis- ja ligipääsuvõimalused), vajadusel õppematerjalide või muudatuste info. Hilistele registreerunutele saadetakse see info võimalikult varakult enne koolituse algust.

2. Õppija kinnitab igal koolituspäeval õppetööst osavõtu oma allkirjaga.

3. Koolitusel osaleja hoiab heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara.

4. Koolitusel osaleja käitub vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele ning on lugupidav teiste koolitusel osalejate ja koolitaja vastu.

5. Koolitusel osaleja tegutseb hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Addicere koolitaja või koolituse toimumiskoha korraldustele.

6. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Koolituse vähem kui 80% mahus läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

7. Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

8. Tunnistus või tõend saadetakse osalejale e-posti teel digiallkirjastatuna Addicere OÜ juhatuse liikme, koolitust läbi viinud koolitaja või koolitusjuhi poolt.

9. Tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid: koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood; täiendkoolitusasutuse nimi ja täiendkoolitusasutuse pidaja registrikood; majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis; õppekava nimetus; täiendkoolituse toimumise aeg ja maht; tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev; tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

 

Koolitusest loobumine

1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-posti aadressil koolitus@addicere.com.

2. Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt 14 kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses.

3. Koolitusest loobumise teatamisel 6-13 kalendripäeva enne koolituse algust tagastatakse makstud õppetasu 50% ulatuses. Tasumata arve puhul kuulub tasumisele 50% õppetasust.

4. Osavõtutasu ei tagastata, kui koolitusest loobumine toimub 5 kalendripäeva või vähem enne koolituse algust.

5. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid registreeritud osalejat saab muuta ehk ümber registreerida teisele nimele kuni koolitusprogrammi alguseni.

6. Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

 

Koolituse katkestamise ja koolitusgrupist väljaarvamise kord 

1. Õppija arvatakse õppegrupist välja sooviavalduse põhjal või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumit käsitleb Addicere OÜ üksikjuhtumi põhiselt.

2. Kui osaleja käitumine takistab koolituse eesmärgipärast läbiviimist, on koolitajal õigus ta õppetööst eemaldada ja koolitusgrupist välja arvata.

3. Koolituse pooleli jätmisel või koolitusgrupist väljaarvamisel õppetasu ei tagastata.

4. Juhul kui koolituse vältel tabab osalejat terviserike või ilmneb mõni muu mõjuv põhjus, miks ta ei saa koolitust jätkata, käsitleb Addicere OÜ seda üksikjuhtumina ning otsutab, kas osalejal võimaldatakse tulevikus jätkata õpet samasisulisel järgmisel koolitusel või lepitakse kokku erilahendus.

 

Muud tingimused

1. Addicere OÜ koolitusteenuste hinnad ning saadavus võivad muutuda. Addicere OÜ-l on õigus loobuda müügist ja tagastada kliendi tasutud summa tema arvelduskontole.

2. Addicere OÜ kodulehel olevat koolitusteenuste infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Kodulehel olevat teavet võib Addicere OÜ muuta.

3. Koolituse õppematerjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma Addicere OÜ kirjaliku nõusolekuta keelatud. Õppematerjalide autoriõigus kuulub Addicere OÜ-le või koolitajale.

4. Kõiki Addicere OÜ kodulehel tehtud ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot vastavalt Addicere OÜ privaatsuspoliitikale. Rohkem infot: privacy@addicere.com.

 

Vääramatu jõud.

1. Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub Addicere OÜ-l kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendeid või tunnistusi ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.

 

Vaidluste lahendamise kord

1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on kliendil õigus pöörduda kirjalikult Addicere OÜ poole aadressil koolitus@addicere.com. Vaie vaadatakse läbi ja klienti teavitatakse 7 tööpäeva jooksul.

2. Addicere OÜ ja kliendi vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

 

Kvaliteedi tagamise alused

  1. Täiendkoolituse õppekavad koostatakse väljundipõhiselt vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.
  2. Õppekavasid uuendatakse vajaduspõhiselt.
  3. Õppematerjalid ja -vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega.
  4. Addicere OÜ kogub õppijate tagasisidet, analüüsib seda ning  teeb vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.
  5. Addicere OÜ palub osalejatel pärast igat kursust  täita elektroonselt või paberkandjal tagasisidevormi, mis sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu ja õppemeetodite valiku, õppematerjalide ja koolitajate kohta. Tagasiside andmine on vabatahtlik.
  6. Kõigil Addicere OÜ koolitajatel on erialane kõrgharidus ja/või ulatuslik professionaalne kogemus koolitatavas valdkonnas ning täiskasvanute koolitamise kogemus.
  7. Lähtudes osalejate ja kolleegide tagasisidest ning eneseanalüüsist täiustavad koolitajad oma koolitamise praktikat.
  8. Addicere OÜ koolitajad lähtuvad õppija vajadustest ja huvidest ning respekteerivad õppijat kui endaga võrdset partnerit, arvestavad koolitatavate individuaalseid erinevusi ning austavad inimeste õigust privaatsusele ja neid puudutava informatsiooni kaitsele.

 

Täiendkoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgile vastavaid õppimist toetavaid õppekeskkondi, mis on välja toodud vastavas täiendkoolituse õppekavas.

pattern
https://addicere.com/wp-content/themes/hazel/
https://addicere.com/
#d8d8d8
style2
default
Loading posts...
/www/apache/domains/www.addicere.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off