Riskikäitumisest vägivallani

AddicereKoolitusedRiskikäitumisest vägivallani

Riskikäitumisest vägivallani

Ennetus ja kriisijuhtimine haridus- ja hoolekandeasutustes ning noorteorganisatsioonides.

Kuupäev

Ettetellimisel

Koolitusgrupi suurus

10 - 16 inimest

Koolituse maht

8 akadeemilist tundi

Väljastatav dokument

Tunnistus

Koolitusjuht

Diana Paade (tel 55678189) diana@addicere.com

Koolituse kood

2024-2

Koolitab rände- ja siseturvalisuse ekspert Pärtel Preinvalts

Vägivaldsed sõnumid nii sotsiaalmeedias kui füüsilises maailmas kõnetavad üha nooremaid inimesi ning noorte heaolu eest vastutavatel inimestel on keeruline seda olukorda kontrolli all hoida. Koolitusel jagame praktilisi teadmisi noorte riskikäitumise viisidest ja vägivallailmingutest, mille tulemusena oskavad noortega töötavad spetsialistid ja asutuste juhid koostada kriisiplaani ning vastavas olukorras õigesti tegutseda:  märgata, reageerida, kaasata ja kommunikeerida. 

Koolitusel saad teada, kuidas ära tunda riskikäitumist ja sellega kaasnevaid võimalikke ohte. Samuti saad kaasa praktilise kirjaliku tööriista, mille abil luua kriisimeeskond, kaardistada potentsiaalselt ohtu kujutavad käitumismustrid ning toetada intsidendi kommunikatsiooni. 

Vastuse saavad küsimused
 • Kuidas tunda ära riskikäitumist, hinnata sellega kaasnevaid ohte ning kuidas sellele reageerida?
 • Millise informatsiooni tarbimine (kirjandus, sotsiaalmeedia, avalik meedia) võib viia riskikäitumiseni?
 • Kuidas läheneda riskikäituja lähedastele - kas ja kuidas kommunikeerida oma muret ja tähelepanekuid lapse või noore pereliikmetele?
 • Millised on tõenäolisemad vägivallasündmused ning mis juhtub, kui nendeks mitte valmis olla?
 • Kuidas moodustada kriisimeeskonda ja mis on kriisimeeskonna ülesanded?
 • Kuidas korraldada intsidendijärgset sise- ja väliskommunikatsiooni?
Koolituse sisu

Koolid, asenduskodud, noortega töötavad organisatsioonid puutuvad kokku erinevate konfliktidega – olgu need siis konfliktid noorte endi vahel või noorte ja pedagoogide/noorsootöötajate vahel. Oluliselt harvemini mõtleme aga sellele, et need konfliktid võivad viia tõsise vägivallani. Planeeritud vägivallategude aluseks on tihti ilmajäetuse või ebaõigluse tunne. Inimesed asuvad otsima lahendusi, mis jäävad ühiskondlikust normaalsusest väljapoole – samastutakse teiste vägivallatsejatega, tihti heroiseeritakse kurjategijaid ning sellele kõigele leitakse õigustus moonutatud informatsiooni tarbides. 

Ühiskondlikud ja isiklikud kriisid, maailmas toimuvad sõjad ja sotsiaalmeedia laialdane tarbimine esitab inimeste turvatundele ja vaimsele toimetulekule suuri väljakutseid. Noortel ei ole tihtipeale piisavalt oskusi nende väljakutsetega toime tulla ning see võib viia äärmusliku käitumiseni.

Uuringud näitavad, et vägivallailmingutele eelnevad ohumärgid, mis on eelnevalt märgatavad, näiteks spetsiifilise kirjanduse ja meediakanalite tarbimine, normist erinev suhtumine  ümbritsevasse keskkonda ja inimestesse, ebatavaline suhtlemine vastassoo esindajatega, dünaamika muutused grupis jms. Koolitusel õpime, kuidas märgata ja kirjeldada käitumise muutust ning luua seoseid muutuse esile kutsunud sündmuste või võimalike põhjustega. 

Koolitusel käsitleme ka nn näilisi ohte – näiteks 2023. aasta sügisel tabas Eestit pommiähvarduste masspostitus, mis ei kujutanud küll otsest ohtu, kuid millel oli siiski suur mõju kogu elanikkonna turvatundele. See kõik mõjutab inimeste (riski)käitumist.  

Koolitusel osaleja oskab hinnata oma isiklikku võimekust ohuolukordade toimetulekuks ning tunneb oma tugevusi, mida hoida ning vajakajäämisi, mida parandada.

Pärtel
Sihtrühm

Riskikäitumise märkamine ja vägivallaennetus on kriitilise tähtsusega igas haridus- ja hoolekandeasutuses ja noorteorganisatsioonis. Koolitusele on oodatud:

 • haridustöötajad, lastekaitsetöötajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, meditsiinitöötajad;
 • haridus- ja hoolekandeasutuste juhid ja omanikud, noorteorganisatsioonide eestvedajad;
 • turvalisuse küsimustega tegelevad spetsialistid, politseiametnikud;
 • riskijuhtimisega tegelevad spetsialistid ja kriisimeeskonna liikmed.
Õpiväljundid
 • Tunned riskikäitumisele viitavaid markereid ning oskad neid märgata;
 • Tunned vägivallale viitavaid komponente ning tead, kuidas neile reageerida;
 • Tead, millised on võimalikud vägivallaohud ning nende esinemistõenäosus;
 • Tunned ära isikliku või kollektiivse sekkumisvajaduse konfliktiennetuses ja konflikti eskalatsiooni korral;
 • Mõistad kriisiplaani ja  kriisimeeskonna vajalikkust ning tead, millised on kriisimeeskonna ülesanded

* Osalejad saavad koolituselt kaasa praktilise kirjaliku tööriista, mille abil luua kriisimeeskond, kaardistada potentsiaalselt ohtu kujutavad käitumismustrid ning toetada intsidendi kommunikatsiooni.

Koolituse läbiviimine

Koolitusel osalejad saavad väikeses ringis jagada tähelepanekuid varasemalt nähtust ja kogetust, osaleda aruteludes ning moodustada terviku praktiliste kaasuste lahendamisel. Koolitaja toob näiteid enda professionaalsest praktikast ja pakub välja võimalikke tegutsemisviise kriisiolukordades. Koolitusel osalejad saavad soovi korral jagada oma näiteid, mida koos koolitajaga analüüsida.

Koolitus toimub väikeses grupis 10-20 osalejaga, et tagada kõigile võimalus aruteludes osalemiseks ning oma kogemuste jagamiseks.

Slaididel ja videotel olev info on hoolikalt valitud just selle koolituse teemade näitlikustamiseks ning sellega kaasnevad koolitaja selgitused. Materjalid ei ole mõeldud koolituskontekti väliseks kasutamiseks ning osalejatele neid ei jagata. 

Koolituse õppematerjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma Addicere OÜ kirjaliku nõusolekuta keelatud. Õppematerjalide autoriõigus kuulub Addicere OÜ-le või koolitajale.

Koolituse alguses lepitakse kokku isiklike nutitelefonide ja sülearvutite kasutamine.

Koolitusel osalejatele on ette nähtud kohvi- ja teepausid Addicere psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri koolituskeskuses ning lõunasöök kõrvalasuvas kõrgelthinnatud BACIO Restoranis või tellija poolt valitud kohas. Koolitusele registreerimisel palume märku anda erimenüü vajadusest. Võtame kõikide osalejatega eraldi ühendust 1 nädal enne koolituse algust, et täpsustada erimenüü vajadust või muid tekkinud küsimusi.

Kohandatav ajakava

8:30 - 9:00

Kogunemine ja tervituskohv

9:00 - 10:30

Tutvustus ja sissejuhatus
Olukorrapilt ja eelhäälestus
Vägivallaohu kujunemise dünaamika

90 min

10:30 - 10:45

Kohvipaus

10:45 - 12:15

Riskikäituja profiil, infomanipulatsioonide mõju
Müüdid ning nende murdmine
Lähenemine riskikäitujale ning tema lähedastele

90 min

12:15 - 13:15

Lõuna Restoranis BACIO

13:15 - 14:45

Kaasuste lahendamine ning arutelu

90 min

14:45 - 15:00

Kohvipaus

15:00 - 16:30

Kriisimeeskonna ülesehitus ning roll
Rasketeks intsidentideks valmistumine läbi kommunikatsiooni 
Koolituse kokkuvõte ja tagasiside

90 min

Koolitusel osalenud inimesed oskavad ettenäha ja kaardistada riske laiemalt!

Pärtel Preinvalts

Pärtel Preinvalts on siseturvalisuse valdkonnas tegutsenud üle 20 aasta.  Need aastad on möödunud erinevatel ametikohtades politseis ja ka juhtides välismaalaste kinnipidamise ning väljasaatmisega tegelevat üksust.

Koolitaja

Pärtel Preinvalts on olnud politsei väljaõppemissiooni üksuse juht ja koolitaja Afghanistanis, rändesideohvitser Türgis ja Kreekas ning korraldanud erineva sisuga (mh ülekuulamise ja intervjueerimise) koolitusi Gruusias, Jordaanias, Kõrgõztanis ning tegelenud kultuuride vaheliste kriiside ennetamisenõustamisega Indias ja Bangladeshis. Pärtel Preinvalts on Euroopa Komisjoni juurde kuuluva RAN (Radicalisation Awareness Networki – radikaliseerumise ennetamise võrgustik) koolitaja ning tegutseb aastaid külalislektorina Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžis. Lisaks on Pärtel Preinvalts tegutsenud külalislektorina NATO COEDAT´is (Center Of Excellence Defense Against Terrorism) NATO terrorimisvastase võitluse oivakeskuses. Pärtel on riikliku eksperdina olnud tegev ka CEPOL´i juures.

Viimased aastad on tema fookus olnud suunatud just inimestest tulenevatele ebatavalistele ohtudele – ebatraditsioonilisele riskikäitumisele, mis kätkeb endas sümbioosi äärmuslikkusest, moonutatud informatsioonist, erinevatest ühiselureeglitest ja üleilmastumise mõjudest.

Pärtel Preinvalts on muuhulgas koolitaja ka Eestis ainulaadse Mini-HEAT (Mini-Hostile Environment Awareness Training) koolitusel, mis valmistab inimesi ette toimetulekuks kõrgema riskiga teenistuspiirkonnas ja vältab mitu päeva. Pärtel on teinud väga spetsiifilisi koolitusi ka isikliku vastupanuvõime tõhustamiseks üleelamiseks vabaduse võtmisel.

addicere_logo_500px

Soovin saada infot uute praktilise psühholoogia koolituste kohta.

Meie aadress on: Narva mnt. 63/2 Tallinn
Liikuge kaardile, et näha täiendavaid juhiseid
Parimale praktikale toetuv koolituste ja treeningute väljatöötamine ja läbiviimine

KOOLITUS, MIDA VAJAB IGAÜKS

pattern
https://addicere.com/wp-content/themes/hazel/
https://addicere.com/
#d8d8d8
style2
default
Loading posts...
/www/apache/domains/www.addicere.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off